ஒசோன் ஓட்டைகள்

Total Ozone 1

ஓசோன் ஓட்டைகள்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

ஒசோன் குடையை உலகைக் காக்க

ஆசான் படைத்தான் ஆதி முதலாய்,

இரவியின் தீக்கதிர் தாக்கா வண்ணம் !

சூழ்வெளி எங்கும் குளோரின் மாசுகள்

அனுதினம் சேர்ந்து ஐம்பது ஆண்டுகள்

அழியா திருக்கும் ! புவியைக் காக்கும்

ஓசோன் குடையில் துளைகள் போடும்

குளோரின் மாசுகள் ! குவலயம் பிழைக்க

பலநாள் ஆகும் துளைகள் நிரம்பிட !

எரிமலைப் புகைகள் துருவப் பகுதியில்

விரைவாய்ச் சேர்ந்து, ஓசோன் அழிக்கும் !

தொழிற்துறை யுகத்தில் குளோரின் மாசுகள்

சூழ்வெளி தன்னில் சூழ்வதைத் தடுத்து

விழித்தெழ மாந்தர் சூளுரைப் பாரா ?

எரிமலை எழுச்சியை பரிவுடன் புவித்தாய்

நிறுத்திடு வாளா ? வருத்திடு வாளா ?

 

++++++++++++++++++++++