பெண்ணுக்கோர் ஆயுதம்

பெண்ணுக்கோர் ஆயுதம் !

மூலம்: ஜெஃப்ரி விட்னி

[Geffrey Whitney]

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

++++++++++

உயிரினம் தோன்றிய போதே

இயற்கை விதிகள் ஈந்து விட்டன !

காளைக்குக் கொம்புகள்,

குதிரைக்கு ஓடும் கால்கள்,

சிங்கத்துக்குப் பற்கள்,

வலுத்த பாதங்கள்,

முயலுக்கு துரிதப் பாய்ச்சல்,

மீனுக்கு நீச்சல் திறமை,

பறவைகட்கு இறக்கைகள்,

ஆயினும்

பாதித் தொகை யான

பெண் இனத்துக்குப்

பாதுகாப்பு ஆயுத மில்லை !

அவசியத் தேவைக்கு  

இயற்கை அளித்தது என்ன ?

உடற் கவர்ச்சி !

ஞானிகள், வீரர், தீரர் மயங்கி

வலுவிழக்கும்

மேனித் தோற்றம் !

அழகு பாவைக்கு ஆயுதமா ?

அல்லது

கழுகுக்கு இரையா ?

உனக்கோர் ஆயுதம் தேவை,

* மிளகுத் தண்ணியை

முகத்திலே வீசு !

** மின்னதிர்ச்சி மின்னலையை

மேனியிலே பாய்ச்சு !

+++++++++++++++

* Pepper Spray

** Electroshock Weapon 

2 thoughts on “பெண்ணுக்கோர் ஆயுதம்

  1. எல்லாவற்றையும் விட பெண்ணுக்கு விழிப்புணர்வே சிறந்த பாதுகாப்பு ஐயா ! அது இருந்தால் ஆயுதமே தேவையில்லை ! ஆபத்தை தவிர்க்கலாம் !!

  2. நண்பர் ரசீது அகமத்,

    நமது தாய், தாரம், தமக்கை, புதல்வியர் யாரும் தமிழகத் தெருவில் பயமின்றிப் பாதுகாப்பாய்த் துணையின்றிப் போக முடியாது. பெண் சீண்டல் இல்லாத நகரங்கள், பெண்கள் வன்முறையில் தாக்கப்படா ஊர்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள்.

    சி. ஜெயபாரதன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.