வடக்கு வளர்கிறது ! தெற்கு தேய்கிறது ! அணுமின் உலை எதிர்ப்பாளிகள் ! அணுமின் உலை அபாய எதிர்பார்ப்புகள் !

picture-1

1 thought on “வடக்கு வளர்கிறது ! தெற்கு தேய்கிறது ! அணுமின் உலை எதிர்ப்பாளிகள் ! அணுமின் உலை அபாய எதிர்பார்ப்புகள் !

  1. அணுஉலைகள் குறித்தான பல்வேறு மூட நம்பிக்கைகளை தங்களின் பதிவு தகர்த்து எறிகிறது ஐயா
    நன்றி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.