அணுயுகப் பிரளய அரங்கேற்றம் !

(ஏப்ரல் 26, 1986)

சி. ஜெயபாரதன், கனடா


பேரழிவுப் போராயுதம் உருவாக்கி
மனித இனத்தின்
வேரறுந்து விழுதற்றுப் போக,
விதையும் பழுதாக
ஹிரோஷிமா
எழில் நகரம் அழித்து
நிர்மூல மாக்கியது,
முற்போக்கு நாடு !
நாகசாகியும் அணுப் பேரிடியால்
நாசமாகி
மட்டமாக்கப் பட்டது!
திட்ட மின்றி
தென்னாலி ராமர்
சந்ததி
மூடர்கள் அணு உலையைச்
சூடாக்கி
வெடிப்புச் சோதனை
அரங்கேற்றி
நிர்வாண மானது,
செர்நோபில் அணு உலை !
சமாதி யானது
மரணித்த மனிதரோடு !

மாய்ந்தனர் மக்கள்,
மடிகிறார் !
மேலும் மரிப்பார் ! மரிப்பார் !
நாடு நகரம்
வீடு வயல்கள் எங்கும்
மூடின வெங்கதிர் வீச்சுகள்!
கட்டாய மாகப் பல்லாயிரம் பேர்,
கடத்தப் பட்டார்,
கைப்பையுடன்
கதிர்மழைப் பொழிவால்!
புற்று நோயும், இரத்த நோயும்
பற்றின பாலரை !
படுகிறார் வேதனை !
மன்னிக்க முடியாத,
மாபெரும்
மனிதத் தவறால் நேர்ந்த
முதல்
அணுயுகப் பிரளய
அரங்கேற்றம் !

the-boy-1

++++++++++++

[செர்நோபில் விபத்தின் (ஏப்ரல் 26, 1986) 20 ஆண்டுப்
பூர்த்தி நினைவில் எழுதப்பட்டது]

[S. Jayabarathan (April 26, 2010)] (R-1)

6 thoughts on “அணுயுகப் பிரளய அரங்கேற்றம் !

  1. Merely found your internet web page via google and i take into consideration this may be a shame that you are not ranked higher due to the reality that that’s a great post. To swap this i established to avoid losing your Internet website to my Rss reader and I’ll try to indicate you in 1 of my posts since you really deserv additional readers when publishing content content of this top quality.

  2. Pingback: இதுவரைப் பார்வைகள் (டிசம்பர் 31, 2017) | . . . . . நெஞ்சின் அலைகள் . . . . . வையகத் தமிழ் வலைப் பூங்கா

  3. Pingback: 2019 ஆண்டில் வையகத் தமிழ் வாசகர் பார்வைகள் படிப்புகள் & பயன்பாடுகள் | . . . . . நெஞ்சின் அலைகள் . . . . . வைய

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.