சந்திரனைச் சுற்றும் இந்தியா !

cover-lunar-orbit-1

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சந்திரனைச் சுற்றுது
இந்தியத் துணைக் கோள் !
மந்திர மாய மில்லை !
தந்திர உபாய மில்லை !
சொந்தமான
இந்தியர் சக்தி !
பிந்திப் போயினும்
முந்தைய சக்தி ! யுக யுமாய்ச்
சிந்தையில் செழித்த
எந்தையும் தாயும்
தந்திடும் சக்தி ! ஆதி
அந்த மில்லாத சக்தி !
இந்த யுகத்தில் புத்துயிர் பெறும்
விந்தை யுக்தி ! பலர்
நிந்தனை புரியினும்
வந்தனை செய்வோம்
இந்தியர் நாமெலாம் !
செந்நிறக்கோள் அடுத்த பயணம் !
நந்தேயத்தினர் நாள்தொறும் உயர்க !
வந்தே மாதரம்.
வந்தே மாதரம்

++++++++++++++
S. Jayabarathan (jayabarat@tnt21.com) November 13, 2008

3 thoughts on “சந்திரனைச் சுற்றும் இந்தியா !

  1. நன்றி நண்பர் அழகிரிசாமி,

    அன்புடன்,
    சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.