காலவெளி ஒரு நூலகம்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வானகம் எனக்கும் போதி மரம்
வைர முத்துவின் ஞான ரதம்
வையகம் மக்கள் ஆதி வரம்
வள்ளுவம் நமக்கு வாழ்வு அறம்
.

காலவெளி எனக்கும் ஓர் நூலகம்
கடவுள் படைப்பி லக்கண நாடகம்
ஐன்ஸ்டீன் காணும் இறைப் பீடகம்
அகரத்தில் தொடரும் இயற்கை ஏடகம்
.

கல்வி எனக்கு முதற்படி
காசினி அனுபவம் மேற்படி
கற்பது முதுமையில் கைத்தடி
நிற்பது வள்ளுவர் சொற்படி.

காலம் எனக்குத் திசைகாட்டி
காவியம் எனக்கோர் வழிகாட்டி
ஞாலம் நமக்கோர் ஆலயம்
ஞானம் எனக்கோர் ஆயுதம்.

===============