எங்கள் பாரத தேசம்

 See the source image

சிஜெயபாரதன்கனடா

 

ஒன்று எங்கள் தேசமே

ஒருமைப் பாடெமது மோகமே

உதவி செய்தல் வேதமே

உண்மை தேடலெம் தாகமே

கண்ணியம் எமது பண்பியல்

கடமை எமது உடைமையே

இமயம் முதல் குமரிவரை, தினமும்

எமது பாதம் பதியுமே.

தென்ன கத்தின் முப்புறமும்

வண்ணப் பெரும் கடல்களே.

வடக்கில் நீண்ட மதில் அரணாய்

வானுயர் இமய மலைகளே.

புத்தர், தாகூர், காந்தி, வள்ளுவர்,

விவேகா நந்தர் ஆகிய மேதையர்    

பெற்றுயரும் பூர்வ நாடிதே .

ஓங்கி குமரி வள்ளுவச் சிலை

உலகுக்கு அறநெறி காட்டுதே.

 

எந்தையும் தாயும் பலயுகம்

இனிதாய் வாழ்ந்த தேசமே !

திங்கள், செவ்வாய்க் கோள்களை

எங்கள் விண்சிமிழ் சுற்றுதே.

எங்கள் ஊனும், எங்கள் உயிரும்

என்றும் உன்னைக் காக்குமே !

எங்கள் மூச்சும், எங்கள் பேச்சும்

என்றுமுன் பேரை ஒலிக்குமே !

பாரத தேசமெனக் கேட்டால்

பூரண உணர்ச்சி பொங்குதே !

எங்கள் சுதந்திரத் திருநாடே !

பங்கம் உனக்கு நேர்ந்துவிடின்

எங்கள் உதிரம் கொதிக்குமே !

 

 ++++++++++++++

S. Jayabarathan [jayabarathan.wordpress.com]  January  30, 2020 (R-2)