அழகின் விளிப்பு

Eternity

அழகின் விளிப்பு

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

அழகினைக் கண்டால், உளம்போய்

   அடிமை ஆகுதடி !

நிழலினைப் போல, தொடர்ந்து

   நெருங்க ஆசையடி !

 

கற்ற மறையெல்லாம் ஒருகணம்

   காற்றில் பறக்குதடி !

ஒற்றரைப் போல ஒளிந்தே

   உளவச் செல்லுதடி !

 

சுற்றுப் புறமெல்லாம் மறந்து

   சூனிய மாகுதடி !

முற்றுகை செய்யுதடி துணைக் கோளாய்

   முழு உணர் விழந்தபடி !

 

பட்டப் பகலிலும் கனவுகள்

   பளிச்சிடு கின்றதடி !

வட்டப் புள்ளி போல கோலமிட்டு

   வலம் வருகுதடி ! 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.